زمان , لحظه تحویل سال ۱۳۸۹هجری شمسی

شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ هجری شمسی  ساعت ۲۱ و ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه.

یا به عبارتی, ساعت شنبه شب ساعت ۱۳ : ۲ :