روی علامت مثبت خیره شوید.دایره های بنفش کمرنگ تر میشوند